ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ 

НА

„КЛУБ  ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ БУРГАС”

ЕИК 176814401,

със седалище и адрес на управление :

гр. Бургас, к/с „Славейков”,бл.19,вх.7, ет.6, ап.21

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ  ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ БУРГАС” – гр./с. Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.16, ал.3 от Устава свиква общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 10.10.2019 г. в  14.30ч. в гр./с. Бургас, в  сградата на Плувен комплекс „Арена Бургас“, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за изменение на Устава на сдружението в изпълнение на указание на Българска федерация по плуване, при което във връзка с чл.14, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта да отпадне предвидената в чл.10, ал.1 от Устава възможност да се приемат юридически лица като членове на сдружението.
  2. Вземане на решение за преобразуване на сдружението, чрез отделяне на спортно-състезателната дейност на спортисти-ветерани във водните спортове, в самостоятелен клуб с възможност за изяви в обхвата на „Българска мастер федерация“, предвид ограничението по чл.15, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, съгласно което един спортен клуб не може да членува в повече от една спортна федерация.  Като новоучреденият  клуб е правоприемник на преобразувания в отношенията с органите, институциите и лицата, осъществяващи държавната и общинската политика в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, администрациите и контролните органи и лица, спортни федерации и други лица и организации, свързани с отделената спортна дейност на спортисти-ветерани във водните спортове, с изключение на висящите съдебни спорове и дела, по които страна е КВС „Бургас“;
  3. Определяне на име, цели, средства за постигане на целите и предмет на допълнителна стопанска дейност, както и учредителни документи и членове на новоотделения клуб.
  4. Разглеждане на имуществени и финансово-счетоводни въпроси и последици, свързани с преобразуването;
  5. Текущи.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Поканата се оповести в 10.00ч.  на 10.09.2019г. , чрез публикуване на www.kvs-burgas.club.

Дата:10.09.2019г.            
Михаил Попов – Председател на УС