ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

„КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ БУРГАС”

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

„КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ БУРГАС” ,

ЕИК 176814401,

със седалище и адрес на управление :

гр. Бургас, к/с „Славейков”, бл.19, вх.7, ет.6, ляв

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ БУРГАС” – гр./с. Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.16, ал.3 от Устава свиква общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.02.2024 г. в 14.30ч. в гр./с. Бургас, в залата на Плувен комплекс „Арена Бургас“, при следния дневен ред:

Т.единствена

Одобряване на годишния финансов отчет за 2023г. и приемане на бюджета за 2024г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Настоящата покана се оповести в 10.00ч. на посочената по-долу дата, чрез публикуване на сайта на КВС „Бургас“ – www.kvs-burgas.club.

Дата: 07.01.2024г.

Председател на УС: ………………………..

/Михаил Попов/

Членове на УС:

  1. ……………………….. /Тодор Хльостаров/
  1. …………………………/Сергей Караджов/
Please follow and like us: